Način djelovanja

XANAX djeluje na receptore za gama aminomaslačnu kiselinu (GABA) i tako pojačava njenu djelotvornost1

Benzodiazepini djeluju na receptore za gama aminomaslačnu kiselinu (GABAA), vezujući se za receptorski kompleks da bi pojačali inhibicijski učinak GABA kiseline, povećavanjem broja otvaranja kanala kloridnih iona. Otvaranje kanala omogućuje ulazak kloridnih iona i hiperpolarizaciju neurona, koja pak omogućuje GABAergičnim neuronima da ostvare jači inhibicijski učinak.1

Način djelovanja lijeka Xanax

Pripremljeno prema 1.

Literatura:

 1. Rickels K. Alprazolam extended-release in panic disorder. Exp Opin Pharmacother. 2004;5(7):1599-1611.

Učinkovitost

XANAX i XANAX SR omogućuju brzo ublažavanje anksioznosti kod paničnog poremećaja1

U većine bolesnika s paničnim poremećajem koji su primali XANAX ili XANAX SR maksimalan anksiolitički učinak postignut je unutar sat vremena nakon prve jutarnje doze.1*

Prosječno vrijeme do postizanja maksimalnog učinka iznosilo je približno 1,5 sati.1*

Brzina djelovanja kod paničnog poremećaja nakon prve jutarnje doze1

Učinkovitost lijeka Xanax

Pripremljeno prema 1.

Srednja početna doza = 3,5 ± 2,6 mg/dan.
†Srednja doza = 4,6 ± 2,9 mg/dan.
‡Srednja doza = 4,5 ± 2,9 mg/dan.

*Otvoreno, ukriženo ispitivanje provedeno radi usporedbe miligramske ekvivalentnosti i trajanja djelovanja lijekova XANAX i XANAX SR u bolesnika s paničnim poremećajem u kombinaciji s agorafobijom ili bez nje. Provedena je analiza radi ocjene brzine nastupa djelovanja obaju lijekova. Bolesnici su 3 tjedna uzimali XANAX u obliku tableta od 0,5 mg ili 1 mg (ovisno o njihovoj prethodnoj dozi), nakon čega su prešli na ekvivalentnu dozu lijeka XANAX SR, koju su uzimali 6 tjedana. Primarna mjerila djelotvornosti bila su Sheehanova ljestvica za ocjenu paničnog poremećaja i klinička ljestvica za ocjenu općeg poboljšanja od 21 pitanja. Bolesnici su morali voditi dnevnik o primijenjenim lijekovima, napadajima panike i napadajima s ograničenim brojem simptoma. Osim toga, bolesnici su svakih sat vremena bilježili razinu anksiolitičkog učinka (na ljestvici od 0 do 10) ostvarenog nakon primjene pojedine doze lijeka.

Srednja doza ± SD lijeka XANAX na početku ispitivanja iznosila je 3,5 ± 2,6 mg na dan (medijan: 2,5; raspon: 0,75 - 10). Srednja doza na kraju 3. tjedna bila je veća nego na početku ispitivanja, a iznosila je 4,6 ± 2,9 mg na dan (medijan: 4,5; raspon: 1 - 10 mg). Nakon prelaska na XANAX SR u 4. tjednu, srednja doza lijeka iznosila je 4,5 ± 2,9 mg na dan. Treba uzeti u obzir da je prosječna jutarnja doza u miligramima korištena za ove analize bila gotovo dvostruko veća nakon prelaska na XANAX SR (2,9 ± 1,8 mg u 4. tjednu naspram 1,4 ± 0,8 mg u 3. tjednu).

Brzo i značajno ublažavanje simptoma u bolesnika s generaliziranim anksioznim poremećajem2

Uz XANAX je već u 2. tjednu opaženo poboljšanje ukupnog rezultata na Hamiltonovoj ljestvici za ocjenu anksioznosti (engl. Hamilton Rating Scale for Anxiety, HAM-A) u odnosu na placebo.2*

Promjena ukupnog HAM-A rezultata tijekom 6 tjedana2

Učinkovitost lijeka Xanax

Pripremljeno prema 2.

p<0,05 u odnosu na placebo

*Randomizirano, dvostruko slijepo, placebom kontrolirano ispitivanje provedeno u 94 ambulantno liječena odrasla bolesnika s generaliziranim anksioznim poremećajem koja su imala početni HAM-A rezultat ≥18, ukupan COVI rezultat za anksioznost ≥7 i ukupan rezultat na Raskinovoj ljestvici za ocjenu depresije <7. Nakon razdoblja ispiranja od 3 do 7 dana tijekom kojega su primali placebo, bolesnici su bili randomizirani za primanje lijeka XANAX u dozi od 0,5 mg, buspirona u dozi od 5 mg ili placeba. Početna doza od jedne kapsule na dan do četvrtog se dana povećala na jednu kapsulu triput na dan. Nakon toga doza se prilagođavala do postizanja željene djelotvornosti. Primarna mjera ishoda bila je promjena ukupnog HAM-A rezultata u odnosu na početnu vrijednost.

XANAX SR: Brzo i učinkovito smanjenje stope velikih napadaja panike3*

XANAX SR značajno je smanjio učestalost velikih napadaja panike u odnosu na placebo, počevši od 1. tjedna pa sve do kraja 6. tjedna:3*

· 39% više bolesnika potpuno se oslobodilo napadaja panike uz XANAX SR u odnosu na placebo (85% naspram 61%, p<0,01).

Učestalost velikih napadaja panike tijekom 6 tjedana3†

Učinkovitost lijeka Xanax

Pripremljeno prema 3.

>‡ p<0,05 u odnosu na placebo.
† Prijenos posljednje opažene vrijednosti, populacija predviđena za liječenje

*Dvostruko slijepo, randomizirano, placebom kontrolirano ispitivanje u kojem su se ocjenjivale djelotvornost i sigurnost lijeka XANAX SR u 194 bolesnika s agorafobijom i napadajima panike ili paničnim poremećajem. Nakon razdoblja ispiranja od 7 do 10 dana tijekom kojega su primali placebo, bolesnici su bili randomizirani za primanje lijeka XANAX SR ili placeba. Liječenje lijekom XANAX SR započelo je u dozi od 1 mg na dan, koja se primjenjivala ujutro, a zatim se postupno povećavala svaka 3 - 4 dana (ovisno o podnošljivosti) do maksimalne doze od 10 mg na dan. Učestalost velikih napadaja panike bila je primarna mjera ishoda, koja se ocjenjivala na temelju svakodnevnih podataka iz dnevnika bolesnika.

Literatura:

 1. Sheehan DV, Sheehan KH et al. The speed of onset of action of alprazolam-XR compared to alprazolam-CT in panic disorder. Psychopharmacol Bull. 2007;40:63–81.
 2. Enkelmann R. Alprazolam versus buspirone in the treatment of outpatients with generalized anxiety disorder. Psychopharmacology . 1991;105:428–432.
 3. Schweizer E, Patterson W et al. Double-blind, placebo-controlled study of once-a-day, sustained-release preparation of alprazolam for the treatment of panic disorder. Am J Psychiatry. 1993;150:1210–1215

Sigurnost i podnošljivost

Sigurnosne informacije1,2

· Ne preporuča se istodobna primjena lijeka s alkoholom. Kombinacija s alkoholom pojačava sedativni učinak alprazolama. Istodobna primjena sedativa poput benzodiazepina, kao što je alprazolam, ili sličnih lijekova s opioidima povećava rizik za pojavu sedacije, respiratorne depresije, kome i smrti zbog aditivnog depresivnog učinka na središnji živčani sustav. Doziranje i trajanje istodobne primjene mora se ograničiti.

· Farmakokinetičke interakcije mogu se pojaviti kada se XANAX/XANAX SR primjenjuje zajedno s lijekovima koji ometaju njegov metabolizam. Spojevi koji inhibiraju određene jetrene enzime (osobito citokrom P3A4) mogu povećati koncentraciju lijeka XANAX/XANAX SR i pojačati njegovu aktivnost.

· Na temelju stupnja interakcije i vrste dostupnih podataka daju se sljedeće preporuke:
- Ne preporučuje se istodobna primjena lijeka XANAX/XANAX SR s ketokonazolom, itrakonazolom i vorikonazolom.
- Preporučuje se oprez i razmatranje smanjenja doze kada se XANAX/XANAX SR primjenjuje zajedno s nefazodonom, fluvoksaminom i cimetidinom.
- Preporučuje se oprez kada se XANAX/XANAX SR primjenjuje zajedno s oralnim kontraceptivima, diltiazemom i eritromicinom.
- Interakcije koje uključuju inhibitor HIV proteaze (ritonavir) i XANAX/XANAX SR su kompleksne i ovisne o vremenu. Kratkoročno, niske doze ritonavira rezultiraju većim smanjenjem klirensa lijeka XANAX/XANAX SR produljenjem poluvijeka njegove eliminacije i pojačanim kliničkim učincima. Ipak, nakon produljene izloženosti ritonaviru, indukcija CYP3A djeluje kao protuteža toj inhibiciji. Ova interakcija može zahtijevati prilagodbu doze ili prekid liječenja lijekom XANAX/XANAX SR.
- Povećane koncentracije digoksina u plazmi zabilježene su pri istodobnoj primjeni alprazolama,posebno u starijih bolesnika (>65 godina starosti). Stoga je u bolesnika koji istodobno uzimaju alprazolam i digoksin potrebno pomno pratiti znakove i simptome povezane s toksičnosti digoksina.

Prednosti djelotvornosti i sigurnosti alprazolama u odnosu na diazepam

Nakon 4 tjedna liječenja, bolesnici koji su primali alprazolam imali su veću vjerojatnost izrazitog ili umjerenog poboljšanja simptoma anksioznosti u usporedbi s diazepamom.3

Sigurnost i podnošljivost lijeka Xanax

Pripremljeno prema 3.

U usporedbi s diazepamom, povijest kliničkih istraživanja alprazolama pokazuje manju učestalost nekolicine uobičajenih nuspojava.3

Literatura:

 1. Sažetak opisa svojstava lijeka Xanax, veljača 2022.
 2. Sažetak opisa svojstava lijeka Xanax SR, veljača 2022.
 3. Dawson GW, Jue SG et al. Alprazolam: A review of its pharmacodynamic properties and efficacy in the treatment of anxiety and depression. Drugs. 1984;27(2):132-147

Doziranje i način primjene

Uz XANAX možete birati između formulacije s trenutačnim i produljenim oslobađanjem ovisno o potrebama pojedinačnih bolesnika1,2

XANAX tablete s trenutačnim oslobađanjem registrirane su u dozama od 0,25 mg i 0,5 mg.1
XANAX tablete s produljenim oslobađanjem registrirane su u dozama od 0,5 mg, 1 mg i 2 mg.2

XANAX SR dizajniran je za brz nastup djelovanja i ujednačeno oslobađanje tijekom vremena3

Tablete s produljenim oslobađanjem:3

 • nemaju želučanootpornu ovojnicu, što omogućuje brzo početno oslobađanje određene količine alprazolama,
 • sadrže polimerni matriks koji apsorbira vodu, tvoreći sloj polimernog gela koji omogućuje ujednačeno oslobađanje alprazolama tijekom vremena,
 • tehnologija proizvodnje tableta s polimernim gelom koje se sporo otapaju omogućuje brz nastup i produljeno trajanje djelovanja.

Xanax SR eliminirao je izražene fluktuacije povezane s farmakokinetikom tableta sa standardnim oslobađanjem koje se primjenjuju četiri puta na dan.4*

Farmakokinetički profili lijekova XANAX SR i XANAX tijekom 24 sata4

xanax

Pripremljeno prema 4.

† Primijenjeno u obliku dviju tableta od 3 mg svako jutro.
‡ Primijenjeno u obliku jedne tablete od 1 mg i jedne tablete od 0,5 mg četiri puta na dan.
U Hrvatskoj je registriran Xanax SR u dozi od 0,5 mg, 1 mg i 2 mg.2

* Farmakokinetička analiza utemeljena na krvnim uzorcima prikupljenima u 20 zdravih dobrovoljaca muškog spola od kojih je svaki tijekom 6-dnevnog ukriženog ispitivanja primao ukupnu dnevnu dozu od 6 mg alprazolama, bilo u obliku samo jedne doze lijeka XANAX SR (dvije tablete od 3 mg) ili u obliku četiriju doza lijeka XANAX (1,5 mg po dozi).

XANAX i XANAX SR omogućuju titraciju doze ovisno o potrebama pojedinačnih bolesnika1,2

Doziranje i primjena lijeka Xanax

Za optimalan učinak, doziranje treba biti individualno prilagođeno na temelju težine simptoma i odgovora bolesnika. Liječenje treba započeti s najmanjom učinkovitom dozom.
Potreban je oprez u bolesnika koji zahtijevaju povećanje doze kako bi se izbjegle moguće nuspojave. Liječenje anksioznosti lijekovima mora uvijek biti adjuvantno.
Ako je moguće,liječenje treba započeti, pratiti i završiti isti liječnik.
U starijih se bolesnika, u slučajevima primjene previsokih doza, može javiti stanje konfuzije. Doza se mora postupno smanjivati kako bi se izbjegao sindrom ustezanja.1,2

Literatura:

 1. Sažetak opisa svojstava lijeka Xanax, veljača 2022.
 2. Sažetak opisa svojstava lijeka Xanax SR, veljača 2022.
 3. Sheehan DV, Sheehan KH et al. The speed of onset of action of alprazolam-XR compared to alprazolam-CT in panic disorder. Psychopharmacol Bull. 2007;40:63–81
 4. Wright CE. Clinical pharmacokinetics of alprazolam extended release: A summary. Curr Ther Res. 1995;56:947–956

Skraćeni sažetak opisa svojstava lijeka

XANAX, XANAX SR (alprazolam)

Prije propisivanja lijeka pročitajte zadnji odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka i Uputu o lijeku. Samo za zdravstvene radnike.

Prezentacije: XANAX 0,25 mg tablete: HR-H-204001816; XANAX 0,5 mg tablete: HR-H-365377512; XANAX SR 0,5 mg tablete s produljenim oslobađanjem: HR-H-219339638; XANAX SR 1 mg tablete s produljenim oslobađanjem: HR-H-466930724; XANAX SR 2 mg tablete s produljenim oslobađanjem: HR-H-020745058.Indikacije: Kratkotrajno simptomatsko liječenje anksioznosti u odraslih osoba. Indiciran samo kad je riječ o teškom poremećaju koji onesposobljuje pojedinca ili ga izlaže ekstremnoj tjeskobi. Doziranje: Potrebno je primjeniti najnižu moguću učinkovitu dozu lijeka tijekom najkraćeg mogućeg razdoblja od najdulje 2 – 4 tjedna. Dugotrajno liječenje se ne preporučuje jer se rizik od ovisnosti može povećati s povećanjem doze i trajanjem liječenja. Za optimalan učinak doziranje treba biti individualno prilagođeno na temelju težine simptoma i odgovora bolesnika. Liječenje treba započeti s najmanjom učinkovitom dozom. Potreban je oprez u bolesnika koji zahtijevaju povećanje doze kako bi se izbjegle moguće nuspojave. AnksioznostXanax: u početku se daje 0,25 – 0,5 mg tri puta dnevno. Dozu je potrebno individualno prilagoditi. Kao doza održavanja daje se 0,5 mg- 3 mg dnevno u podijeljenim dozama. Starijim i osjetljivim bolesnicima u početku se daje 0,25 mg 2-3 puta dnevno. U slučaju potrebe, doza se može postupno povisivati. Xanax SR: U početku se daje 0,5 mg. Dozu je potrebno individualno prilagoditi. Kao doza održavanja daje se 0,5 - 3 mg dnevno, podijeljeno na 1 - 2 doze. Za starije i osjetljive bolesnike, niža doza može biti prihvatljivija. Ako je potrebno, doza se može postupno povećavati. Preporuča se da se dnevne doze veće od 3 mg uzimaju podijeljene u 2 doze. Način primjene: Kroz usta. Xanax/Xanax SR se mogu uzimati neovisno o obroku. Xanax SR tablete se trebaju uzeti cijele, ne smiju se žvakati, drobiti ili lomiti Kontraindikacije: Preosjetljivost na alprazolam, druge benzodiazepine ili na neku od pomoćnih tvari; apneja u spavanju; mijastenija gravis; teška respiratorna insuficijencija; teška insuficijencija jetre; akutno trovanje alkoholom ili drugim tvarima s utjecajem na SŽS.Upozorenja i mjere opreza: Trajanje liječenja mora biti što kraće i ne dulje od 2-4 tjedna. Kada se primjenjuju dugodjelujući benzodiazepini važno je upozoriti da se ne zamjenjuju s kratkodjelujućim benzodiazepinima jer može doći do pojave simptoma ustezanja. Potreban je oprez u bolesnika s oštećenjem funkcije bubrega ili blage do umjerene insuficijencije jetre. Benzodiazepine i slične lijekove treba koristiti s oprezom u starijih bolesnika zbog rizika od sedacije i/ili slabosti u kostima i mišićima koji mogu izazvati padove, često s ozbiljnim posljedicama u ovoj populaciji. U bolesnika s kroničnom respiratornom insuficijencijom također se preporučuju niže doze, zbog rizika od respiratorne depresije. Benzodiazepini se moraju primjenjivati s posebnim oprezom u bolesnika koji su skloni zlouporabi alkohola ili opojnih droga. Benzodiazepini i lijekovi slični benzodiazepinu ne smiju se propisivati sami za liječenje depresije jer mogu potaknuti ili povećati rizik od samoubojstva. Prijavljeni su slučajevi hipomanije i manije povezane s primjenom alprazolama u bolesnika s depresijom. Istodobna primjena alprazolama i opioida može dovesti do sedacije, respiratorne depresije, kome i smrti. Ako se donese odluka o propisivanju alprazolama istodobno s opioidima treba primijeniti najnižu učinkovitu dozu, a trajanje liječenja treba biti što kraće. Primjena benzodiazepina može dovesti do razvoja fizičke i psihičke ovisnosti. Tijekom postepenog ukidanja liječenja alprazolamom, doza se mora postupno smanjivati u skladu s dobrom liječničkom praksom kako bi se izbjegao sindrom ustezanja. Benzodiazepini mogu izazvati anterogradnu amneziju. Poseban oprez potreban je u propisivanju benzodiazepina bolesnicima s graničnim ili antisocijalnim poremećajem osobnosti. Nakon ponavljane primjene tijekom nekoliko tjedana može doći do smanjenja hipnotičkog učinka benzodiazepina. Oba oblika sadrže laktozu, dok Xanax tablete sadrže i zanemarive količine natrija. Pedijatrijska populacija: Nije utvrđena sigurnost i djelotvornost ovog lijeka u bolesnika mlađih od 18 godina. Plodnost, trudnoća i dojenje: Ne preporučuje se primjena ovog lijeka tijekom trudnoće i dojenja. Učestale nuspojave: Depresija, sedacija, somnolencija, ataksija, poremećaj pamćenja, dizartrija, omaglica, glavobolja, omamljenost, zatvor, suhoća usta, umor, razdražljivost, smanjeni apetit, konfuzija, dezorijentacija, smanjeni libido, anksioznost, nesanica, nervoza, povećani libido, poremećaj ravnoteže, poremećaj koordinacije, poteškoće u koncentraciji, hipersomnija, letargija, tremor, ošamućenost, zamućen vid, mučnina, dermatitis, seksualna disfunkcija, gubitak tjelesne težine, porast tjelesne težine. Način izdavanja: Na recept, u ljekarni. Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909LD Capelle aan den Ijssel, Nizozemska. Datum revizije teksta: veljača, 2022.

XAN-2022-0056

ožujak 2022.

Uvod i naslijeđe

Psihijatrija ikona

Informacije o depresiji i anksioznosti