Indikacije

Indikacije lijeka Cholib

Cholib je indiciran kao dodatna terapija dijeti i tjelovježbi u odraslih bolesnika s visokim kardiovaskularnim rizikom s miješanom dislipidemijom radi smanjivanja razina triglicerida i povećavanja razina HDL-C kada su razine LDL-C odgovarajuće kontrolirane s odgovarajućom dozom monoterapije simvastatinom.

Literatura:

  1. Sažetak opisa svojstava lijeka Cholib

Učinkovitost, sigurnost i podnošljivost

Učinkovitost, sigurnost i podnošljivost lijeka Cholib

Kliničko ispitivanje lipida "Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes" (ACCORD) bilo je randomizirano, placebom kontrolirano ispitivanje na 5518 bolesnika sa šećernom bolešću tipa 2 liječenih fenofibratom kao dodatak simvastatinu.1

U unaprijed definiranoj podskupini bolesnika s dislipidemijom, definiranih kao oni u najnižoj trećini HDL-C (≤34 mg/dl ili 0,88 mmol/l) i najvišoj trećini TG (≥204 mg/dl ili 2,3 mmol/l) kao početnoj vrijednosti, terapija fenofibrat plus simvastatin pokazala je relativno sniženje od 31% u usporedbi s monoterapijom simvastatinom za složeni primarni ishod (omjer rizika [HR] 0,69; 95% CI 0,49-0,97, p=0,03; apsolutno smanjenje rizika: 4,95%).1

Učinkovitost, sigurnost i podnošljivost lijeka Cholib

Pripremljeno prema 2

Statini i fenofibrat imaju komplementarne učinke na lipide3

Komplementarni učinci statina i fenofibrata pružaju obrazloženje za kombiniranje dvaju lijekova zajedno.3

Kombinacija može biti osobito korisna u bolesnika s mješovitom hiperlipidemijom, sa šećernom bolešću tipa 2, ili u bolesnika s metaboličkim sindromom koji ne reagiraju adekvatno na jedan od tih lijekova u monoterapiji.3

Učinkovitost, sigurnost i podnošljivost lijeka Cholib

Pripremljeno prema 3

Literatura:

  1. Sažetak opisa svojstava lijeka Cholib
  2. Ginsberg HN, Elam MB et al. Effects of combination lipid therapy in type diabetes mellitus. N Engl J Med. 2010;362(17):1563-74.
  3. Farnier M. Combination therapy with an HMG-CoA reductase inhibitor and a fibric acid derivative: a critical review of potential benefits and drawbacks. Am J Cardiovasc Drugs. 2003;3(3):169-78.

Doziranje i primjena

Doziranje i primjena lijeka Cholib

 

Doziranje

Preporučena doza je jedna tableta dnevno. Treba izbjegavati sok od grejpa.

Potrebno je pratiti odgovor na terapiju određivanjem vrijednosti lipida u serumu (ukupni kolesterol (UK), LDL-C, trigliceridi (TG)).

Stariji bolesnici (≥65 godina starosti)

Nije potrebna prilagodba doze. Preporučuje se uobičajena doza, osim kod smanjene funkcije bubrega s procijenjenom brzinom glomerularne filtracije <60 ml/min/1,73 m2 gdje je Cholib kontraindiciran.

Bolesnici s oštećenjem bubrega

Cholib je kontraindiciran u bolesnika s umjerenom do teškom insuficijencijom bubrega čija je procijenjena brzina glomerulane filtracije <60 ml/min/1,73 m2.

Cholib se mora koristiti s oprezom u bolesnika s blagom insuficijencijom bubrega čija je procijenjena brzina glomerularne filtracije 60 do 89 ml/min/1,73 m2.

Bolesnici s oštećenjem jetre

Cholib nije ispitivan u bolesnika s oštećenjem jetre i stoga je kontraindiciran u toj populaciji.

Pedijatrijska populacija

Cholib je kontraindiciran u djece i adolescenata u dobi do 18 godina.

Način primjene

Svaku tabletu treba progutati cijelu s čašom vode. Tablete se ne smiju zdrobiti ili žvakati. Mogu se uzimati s hranom ili bez nje.

Učinkovitost, sigurnost i podnošljivost lijeka Cholib


Literatura:

  1. Sažetak opisa svojstava lijeka Cholib

Skraćeni sažetak opisa svojstava lijeka

SAMO ZA ZDRAVSTVENE RADNIKE

Cholib 145 mg/20 mg filmom obložene tablete
Cholib 145 mg/40 mg filmom obložene tablete
fenofibrat/simvastatin

Lijek se izdaje na recept.

Nositelj odobrenja za stavljanje lijeka u promet: Viatris Healthcare Limited, Damastown Industrial Park,Mulhuddart, Dublin 15, Dublin, Irska

Broj odobrenja za stavljanje lijeka u promet:
Cholib 145 mg/20 mg filmom obložene tablete: EU/1/13/866/001-002; 005
Cholib 145 mg/40 mg filmom obložene tablete: EU/1/13/866/003-004; 006

Ovaj promotivni materijal sadrži bitne podatke o lijeku istovjetne onima iz Sažetka opisa svojstava lijeka,sukladno članku 15. Pravilnika o načinu oglašavanja o lijekovima (Narodne novine br. 43/15).

Prije propisivanja lijekova Cholib 145 mg/20 mg filmom obložene tablete i Cholib 145 mg/40 mg filmom obložene tablete molimo pročitajte odobreni Sažetak opisa svojstava lijeka / Uputu o lijeku, uključujući detaljne informacije o indikacijama, kontraindikacijama, nuspojavama, mjerama opreza te doziranju i načinu primjene dostupne na internetskoj stranici Agencije za lijekove i medicinske proizvode RH (www.halmed.hr).

Terapijske indikacije: Cholib je indiciran kao dodatna terapija dijeti i tjelovježbi u odraslih bolesnika s visokim kardiovaskularnim rizikom s miješanom dislipidemijom radi smanjivanja razina triglicerida i povećavanja razina HDL-C-a kada su razine LDL-C-a odgovarajuće kontrolirane s odgovarajućom dozom monoterapije simvastatinom. Doziranje: sekundarni uzroci hiperlipidemije, kao što je nekontrolirana šećerna bolest tipa 2, hipotireoza, nefrotski sindrom, disproteinemija, opstruktivna bolest jetre, farmakološko liječenje (npr. peroralni estrogeni) i alkoholizam moraju se odgovarajuće liječiti prije razmatranja terapije Cholibom, a bolesnici se moraju staviti na standardnu dijetu za snižavanje kolesterola i triglicerida (TG) koju trebaju nastaviti tijekom liječenja. Preporučena doza je 1 tableta dnevno. Treba izbjegavati sok od grejpa. Potrebno je pratiti odgovor na terapiju određivanjem vrijednosti lipida u serumu (ukupni kolesterol (UK), LDL-C, TG). Posebne populacije (vidjeti Kontraindikacije) - Stariji bolesnici (≥65 godina) - Nije potrebna prilagodba doze, osim kod smanjene funkcije bubrega s procijenjenom brzinom GF <60 ml/min/1,73 m2 gdje je Cholib kontraindiciran. Bolesnici s oštećenjem bubrega - Cholib je kontraindiciran u bolesnika s umjerenom do teškom insuficijencijom bubrega čija je procijenjena brzina GF <60 ml/min/1,73 m2. Cholib se mora koristiti s oprezom u bolesnika s blagom insuficijencijom bubrega čija je procijenjena brzina GF 60 do 89 ml/min/1,73 m2. Bolesnici s oštećenjem jetre - Cholib je kontraindiciran u ovoj populaciji. Pedijatrijska populacija - Cholib je kontraindiciran u djece i adolescenata u dobi do 18 godina. Istodobno primijenjeni lijekovi - U bolesnika koji istodobno s lijekom Cholib uzimaju lijekove koji sadrže elbasvir ili grazoprevir doza simvastatina ne bi smjela prelaziti 20 mg dnevno.  Način primjene: svaku tabletu treba progutati cijelu s čašom vode. Tablete se ne smiju zdrobiti ili žvakati. Mogu se uzimati s hranom ili bez nje. Kontraindikacije: preosjetljivost na djelatne tvari, kikiriki, soju ili neku od pomoćnih tvari; poznata fotoalergija ili fototoksična reakcija tijekom liječenja fibratima ili ketoprofenom; aktivna bolest jetre ili neobjašnjena stalna povišenja transaminaza u serumu; poznata bolest žučnog mjehura; kronični ili akutni pankreatitis, osim u slučaju akutnog pankreatitisa zbog teške hipertrigliceridemije; umjerena do teška insuficijencija bubrega (procijenjena brzina GF <60 ml/min/1,73 m2), istodobna primjena potentnih inhibitora CYP3A4 (lijekovi koji povećavaju AUC približno 5 puta ili više) (npr. itrakonazol, ketokonazol, posakonazol, vorikonazol, inhibitori proteaze HIV-a (npr. nelfinavir), boceprevir, telaprevir, eritromicin, klaritromicin, telitromicin, nefazodon i lijekovi koji sadrže kobicistat), glekaprevira ili pibrentasvira; pedijatrijska populacija (do 18 godina); trudnoća i dojenje; miopatija i/ili rabdomioliza sa statinima i/ili fibratima ili potvrđeno povišenje kreatin-fosfokinaze (CPK) preko 5 x iznad gornje granice normale (GGN) pri prethodnom liječenju statinom u osobnoj anamnezi. Samo Cholib 145mg/40mg: istodobna primjena amiodarona, verapamila, amlodipina, diltiazema, elbasvira ili grazoprevira. Posebna upozorenja i mjere opreza pri uporabi: Mišići - Prijavljena je toksičnost skeletne muskulature, uključujući rijetke slučajeve rabdomiolize sa ili bez zatajenja bubrega pri primjeni lijekova za snižavanje lipida (npr. fibrati i statini). Rizik od miopatije sa statinima i fibratima povezan je s dozom svake komponente i vrstom fibrata. Smanjena funkcija transportnih proteina -  Smanjena funkcija jetrenih transportnih proteina OATP (polipeptidni transporter anorganskih aniona) može povećati sistemsku izloženost simvastatinu i povećati rizik od miopatije i rabdomiolize. Smanjena funkcija se može pojaviti kao rezultat inhibicije lijekovima koji stupaju u interakciju (npr. ciklosporin) ili u bolesnika koji su nositelji genotipa SLCO1B1 c.521T>C (za detalje o postotku rizika molimo pogledajte sažetak opisa svojstava lijeka). Imunološki posredovana nekrotizirajuća miopatija – zabilježene su rijetke prijave imunološki posredovane nekrotizirajuće miopatije (IMNM), vrste autoimune miopatije. IMNM je karakterizirana: slabošću proksimalnih mišića i povišenim razinama kreatin kinaze u serumu, koje se ne povlače unatoč prekidu liječenja; pozitivnim nalazom na anti-HMG CoA reduktaza protutijela; nekrotizirajućom miopatijom u bioptatu mišića i poboljšanjem stanja primjenom imunosupresivnih lijekovima. Možda će biti potrebna dodatna neuromuskularna i serološka ispitivanja kao i liječenje imunosupresivnim lijekovima. Pažljivo razmotrite rizik od IMNM-a prije početka liječenja drugim statinom. Ako se započinje liječenje drugim statinom, pratite bolesnika na znakove i simptome IMNM-a. Mjere za smanjivanje rizika od miopatije uzrokovane interakcijama s drugim lijekovima – Za detaljne informacije molimo pogledajte sažetak opisa svojstava lijeka (SPC).  Rizik od mišićne toksičnosti može se povećati ako se Cholib primjenjuje istodobno s drugim fibratom, statinom, niacinom (≥1 g/dan) ili lijekovima koji sadrže niacin (potrebno razmotriti korist/rizik i pratiti znakove/simptome boli, osjetljivosti ili slabosti mišića, naročito tijekom početnih mjeseci terapije i pri povećanju doze lijekova), fusidatnom kiselinom (ako je terapija fusidatnom kiselinom neophodna, treba prekinuti liječenje statinom te bolesnika uputiti da se javi liječniku čim osjeti simptome slabosti, bol ili osjetljivost mišića. Terapija statinom smije se ponovo nastaviti nakon 7 dana od zadnje doze fusidatne kiseline. Kada je potrebna produžena sistemska primjena fusidatne kiseline (npr. teške infekcije) potreba za istodobnom primjenom mora se razmotriti za svaki pojedini slučaj i pod strogim liječničkim nadzorom) ili drugim specifičnim lijekovima. Rizik od miopatije i rabdomiolize značajno se povećava istodobnom primjenom simvastatina s potentnim inhibitorima (CYP) 3A4. Rizik od miopatije raste s povećanjem inhibitorne aktivnosti HMG Co-A reduktaze u plazmi, što može biti djelomično uzrokovano interakcijom s lijekovima koji ometaju metabolizam simvastatina i/ili putove transportnih proteina (molimo pogledajte SPC). Povećan rizik od miopatije (zbog povišene koncentracije simvastatina) moguće je prilikom istovremene primjene s BCRP inhibitorima (npr. elbasvir, grazoprevir) te je potrebna prilagodba doze simvastatina (vidjeti Doziranje). Mjerenje kreatin kinaze (CK) - CK ne treba mjeriti nakon iscrpljujuće tjelovježbe ili u prisutnosti bilo kojeg mogućeg drugog uzroka povišenja CK jer to otežava tumačenje vrijednosti. Ako su početne vrijednosti CK značajno povišene (>5 x GGN), potrebno je ponovno izmjeriti razine unutar 5-7 dana radi potvrđivanja rezultata. Prije liječenja - Potrebno je savjetovati sve bolesnike koji započinju terapiju, ili čija je doza simvastatina povećana, na rizik od miopatije i reći im da odmah prijave bilo koju neobjašnjivu bol, osjetljivost ili slabost mišića. Nužan je oprez u bolesnika s predisponirajućim faktorima za rabdomiolizu. Radi utvrđivanja referentne početne vrijednosti, u slučaju starijih osoba ≥65 godina, ženskog spola, oštećenja bubrega, nekontrolirana hipotireoze, hipoalbuminemije, nasljednog mišićnog poremećaja u osobnoj/obiteljskoj anamnezi, prethodne mišićna toksičnost sa statinom ili fibratom i alkoholizma potrebno je izmjeriti razinu CK prije početka liječenja te razmotriti rizike i koristi liječenja i kliničko praćenje. Radi utvrđivanja referentne početne vrijednosti, potrebno je izmjeriti razine kreatin fosfokinaze i preporučuje se kliničko praćenje. Ako je bolesnik prethodno imao mišićni poremećaj na fibrat ili statin, liječenje drugim lijekom iste klase smije se započeti samo uz oprez. Ako su početne razine CK značajno povišene (>5 x GGN), liječenje se ne smije započeti. Ako se iz bilo kojeg drugog razloga sumnja na miopatiju, potrebno je prekinuti liječenje. Terapiju Cholibom treba privremeno prekinuti nekoliko dana prije velikog elektivnog kirurškog zahvata i nakon svakog većeg medicinskog ili kirurškog stanja. Poremećaji jetre - Prijavljena su povišenja razina transaminaza u nekih bolesnika liječenih simvastatinom ili fenofibratom. U većini slučajeva ta povišenja su bila prolazna, manja i asimptomatska bez potrebe za prekidom liječenja. Treba pratiti razine transaminaza prije početka liječenja, svaka 3 mjeseca tijekom prvih 12 mjeseci liječenja i periodično nakon toga. Potrebno je obratiti pažnju na bolesnike koji razviju povišenje razina transaminaza, a terapiju treba prekinuti ako je povišenje razina AST-a, poznata i kao SGOT, i ALT-a, poznata i kao SGPT, preko 3 x iznad GGN. Kada se pojave simptomi koji ukazuju na hepatitis (npr. žutica, svrbež) i dijagnozu potvrde laboratorijski testovi, potrebno je prekinuti terapiju. Cholib je potrebno primjenjivati s oprezom u bolesnika koji konzumiraju znatne količine alkohola. Pankreatitis – Prijavljen je u bolesnika koji su uzimali fenofibrat (vidjeti Kontraindikacije i SPC). Bubrežna funkcija - Cholib je kontraindiciran kod umjerenog do teškog oštećenja bubrega (vidjeti Kontraindikacije). Cholib se mora primjenjivati s oprezom u bolesnika s blagom insuficijencijom bubrega čija je procijenjena brzina GF 60 do 89 ml/min/1,73 m2 (vidjeti Doziranje). Reverzibilna povišenja serumskog kreatinina, koja su bila stabilna tijekom vremena te nije bilo dokaza o povišenjima kod dugotrajne terapije, prijavljena su u bolesnika koji su primali fenofibrat kao monoterapiju ili uz istodobnu primjenu statina. Liječenje se mora prekinuti kada je razina kreatinina 50% iznad GGN. Preporučuje se mjeriti kreatinin tijekom prva 3 mjeseca nakon početka liječenja, i periodično nakon toga. Intersticijska bolest pluća (pojavne značajke - dispneja, neproduktivni kašalj i pogoršanje općeg zdravlja (umor, gubitak težine i vrućica) – Prijavljeni su slučajevi s nekim statinima i fenofibratom, naročito kod dugotrajne terapije, a ako postoji sumnja o pojavi intersticijske bolesti pluća treba prekinuti terapiju. Šećerna bolest - Rizični bolesnici za razvoj šećerne bolesti (glukoza natašte 5,6 do 6,9 mmol/l, BMI >30 kg/m2, povišeni trigliceridi, hipertenzija) moraju biti praćeni klinički i biokemijski prema nacionalnim smjernicama. Venski tromboembolijski događaji – Nužan je oprez u bolesnika koji imaju plućnu emboliju u anamnezi. U ispitivanju "FIELD", prijavljeno je statistički značajno povišenje u incidenciji plućne embolije i statistički neznačajno povećanje duboke venske tromboze. Klinički značaj navedenog nije jasan. Miastenija gravis - U nekoliko je slučajeva zabilježeno da statini induciraju de novo ili pogoršavaju već postojeću miasteniju gravis ili okularnu miasteniju. Primjenu lijeka treba prekinuti u slučaju pogoršanja simptoma. Zabilježeno je ponovno pojavljivanje kada je isti ili neki drugi statin (ponovno) primijenjen. Za detalje pogledajte sažetak opisa svojstava lijeka. Pomoćne tvari: budući da ovaj lijek sadrži laktozu i saharozu, bolesnici s rijetkim nasljednim poremećajem nepodnošenja galaktoze i fruktoze, potpunim nedostatkom laktaze, malapsorpcijom glukoze i galaktoze ili insuficijencijom sukroza-izomaltaza ne bi smjeli uzimati ovaj lijek. Ovaj lijek sadrži manje od 1 mmol natrija (23 mg) po tableti, tj. zanemarive količine natrija. Samo Cholib 145mg/20mg: ovaj lijek sadrži bojilo sunset yellow FCF (E110) koje može uzrokovati alergijske reakcije. Plodnost, trudnoća i dojenje: Trudnoća – Budući da je simvastatin kontraindiciran tijekom trudnoće, Cholib je kontraindiciran tijekom trudnoće. Nema odgovarajućih podataka o primjeni fenofibrata kod trudnica. Za detaljne informacije o zasebnim rizicima djelatnih tvari (simvastatin/fenofibrat) u trudnoći pogledajte sažetak opisa svojstava lijeka. Dojenje - Nije poznato izlučuju li se djelatne tvari i/ili njihovi metaboliti u majčino mlijeko. Cholib je kontraindiciran tijekom dojenja. Plodnost - U životinja su opaženi reverzibilni učinci na plodnost. Nema kliničkih podataka o plodnosti uz primjenu Choliba. Nuspojave: najčešće prijavljivane nuspojave bile su povišenje kreatinina u krvi, infekcija gornjeg respiratornog trakta, povećanje broja trombocita, gastroenteritis i povišenje ALT. Ostale barem česte nuspojave prijavljene prilikom primjene simvastatina i fenofibrata zasebno bile su: gastrointestinalni znakovi i simptomi (bol u abdomenu, mučnina, povraćanje, proljev, vjetrovi), povišene transaminaze i povišenje razine homocisteina u krvi. Detaljne informacije o svim nuspojavama molimo pogledajte u odobrenom Sažetku opisa svojstava lijeka.

CHO-2023-0022 ∙ Datum izrade: rujan 2023.

Uvod i naslijeđe

Kardiovaskularne bolesti

Kardiovaskularne bolesti